Zaunkoenige | Troglodytidae

Zaunkoenig | Troglodytes troglodytes